Preuzeto sa http://www.bebac.com/index.php?show=category&int_catID=814

Šta kaže zakon?

Po novom Zakonu o putnim ispravama ne možete upisati dete u svoj biometrijski pasoš. Zato je potrebno je da mu izvadite samostalnu putnu ispravu. Zahtev za izdavanje pasoša detetu treba da podnesete vi kao roditelj, jer je reč o maloletnom licu.

Da li je obavezno prisustvo oba roditelja?

Da, obavezno je prisustvo oba roditelja ili jedan od roditelja uz overenu pismenu saglasnost (u sudu ili opštini) drugog roditelja ili dokaz o starateljstvu da se vašem detetu izda putna isprava.

Šta je neophodno od dokumentacije?

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje samostalnog pasoša detetu potrebno je da priložite:

1. čitko ispunjen zahtev za izdavanje pasoša
2. detetov izvod iz Matične knjige rođenih
3. uverenje o državljanstvu deteta, ne starije od šest meseci
4. dve fotografije dimenzija 5 x 5 cm (negde nije obavezna)
5. prijavu stana
6. ličnu kartu roditelja koji podnosi zahtev
7. dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje pasoša i dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša

Koja je procedura ako roditelji nisu venčani?

Dokumentacija je ista kao i da ste u braku. Međutim, osim saglasnosti koju oboje pišete u SUP- u, potrebno je da i u opštini overite saglasnost o izdavanju pasoša za dete.

Koja je procedura za razvedene roditelje?

Ukoliko ste razvedeni, roditelj kome je dete sudskom odlukom povereno na vaspitanje i čuvanje, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša, pored uobičajene dokumentacije prilaže na uvid i pravosnažnu presudu suda.

Koliko novca treba uplatiti za dobijanje pasoša?

Na ime takse na podnesak potrebno je da uplatite 200 dinara, a za obrazac pasoša 2.000 dinara. Brojevi žiro računa na koje treba uplatiti ovaj novac, nalaze se na vidnom mestu u SUP-u.

Da li i deca moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahteva za pasoš?

I pored što sa sobom treba da ponesete dve detetove fotografije, ono će biti slikano i u SUP-u. Zbog toga je neophodno da vaš mališan bude prisutan prilikom podnošenja zahteva za pasoš. Međutim, da biste ga poštedeli čekanja i stajanja u redu, najbolje je da se organizujete tako, da dete bude prisutno samo dok se fotografiše.

Koliko se čeka na dobijanje pasoša od trenutka predaje zahteva?

U zavisnosti od SUP’a. Negde je dovoljno nedelju dana, a negde oko 15 dana. Najduži rok je do mesec dana. Međutim, službenik u SUP-u će vam, kada obavite svu proceduru i predate zahtev, reći tačan datum kada da dođete po pasoš.

U kojim slučajevima se pašoš može izdati hitno?

U slučajevima kada je detetu potrebno hitno lečenje u inostranstvu ili iz nekih drugih opravdanih razloga, pasoš se može izdati u roku od 48 sati. Uz zahtev je neophodno da priložite i dokaze koji potvrđuju razloge hitnosti.

Koliko važi pasoš za dete?

Pasoš za decu mlađu od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine.

Deci mlađoj od 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.

Ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

Advertisements