Preuzeto sa http://dnevnikbebe.wordpress.com

23. februar 2009.

Svakog budućeg roditelja zanima kako najlakše prijaviti dete, podneti prijavu prebivališta, predati zahteve za roditeljski dodatak…, a pri tom izbeći što je više moguće vraćanje sa šaltera uz neljubazne osmehe i namrgođena lica. Ovde ćete naći spisak potrebnih dokumenata koje će vam trebati.
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU DETETA KOD MATIČARA

 • otpusna lista iz porodilišta;
 • uverenje o državljanstvu roditelja (ne starije od 6 meseci);
 • lične karte roditelja na uvid;
 • zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar);
 • za vanbračno rođenu decu izvod iz matične knjige rođenih za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstva.

PRIJAVA PREBIVALIŠTA DETETA- MUP(ODNOSNO SUP U OPŠTINAMA)
Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu deteta podnosi se lično ili preko punomoćnika organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi. U Beogradu se podnosi Policijskoj upravi za grad Beograd ul Ljermontova 12a, u Novom Sadu SUP Novi Sad na Bulevaru Kralja Petra I. Potrebna dokumenta su:

 • čitko popunjen zahtev za prijavu-odjavu prebivališta;
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete;
 • važeća lična karta roditelja koji vrši prijavu prebivališta za dete;
 • dokaz o uplati od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse

NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA
Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju majke koje su zaposlene kod poslodavca ili majke koje obavljaju samostalnu delatnost. Uz zahtev za ostvarivanje prava, majke zaposlene kod poslodavca podnose još:

 • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad- doznaka (original)-kod lekara se dobija;
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava;
 • fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja)-kod poslodavca;
 • rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvao, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno o pravu sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 • potvrda poslodavca o dužini radnog staža korisnika, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava.

Majke koje obavljaju samostalnu delatnost dostavljaju:

 • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad- doznaka (original)-kod lekara se dobija;
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava;
 • potvrda Fonda PIO samostalnih delatnosti od kad je obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • potvrda Fonda PIO samostalnih delatnosti o mesečnoj osnovici na koju se uplaćuju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za mesec koji prethodi mesecu u kojem je počelo korišćenje odsustva, i po isteku godine, u roku od tri meseca o konačnoj osnovici;
 • rešenje o privremenom zatvaranju radnje ili privremenom poveravanju obavljanja delatnosti drugom licu;
 • lična izjava da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost;
 • fotokopija lične karte;
 • fotokopija kartice žiro računa ili tekućeg računa.

Ovi dokumenti podnose se u Beogradu u Sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu u ul Tiršova 1. U Novom Sadu se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, ul Radnička 2.

RODITELJSKI DODATAK

Na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće odnosno četvrto dete imaju prava majke koje su:

 • državljani Republike Srbije
 • kojima je prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • koje ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstvenu osiguranje.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokumenata:

 • izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu-originali ne stariji od 6 meseci;
 • uverenje o državljanstvu za majku-original ne stariji od 6 meseci;
 • fotokopija prijave prebivališta za svu decu;
 • fotokopija lične karte(lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice majke;
 • uverenje Centra za socijalni rad po mestu stanovanja, da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev (dokaz za to je prijavljeno prebivalište deteta na istoj adresi na kojoj je majka);
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren.

Zahtev za roditeljski dodatak majke koje žive na području grada Beograda podnose u Pisarnici Gradske uprave u Tiršovoj 1. Majke iz ostalih gradova podnose u svojim gradskim sekretarijatima.

VISINA RODITELJSKOG DODATKA

 • Roditeljski dodatka za prvo dete iznosi 25.333,92 dinara i isplaćuje se ucelo;
 • Roditeljski dodatka za drugo dete iznosi 99.065,18 dinara (isplaćuje se u 24 rate), iznos rate je 4.127,72 dinara;
 • Roditeljski dodatka za treće dete iznosi 178.309,16 dinara (isplaćuje se u 24 rate), iznos rate je 7.429,55 dinara;
 • Roditeljski dodatka za četvrto dete iznosi 237.743,05 dinara (isplaćuje se u 24 rate), iznos rate je 9.905,96 dinara;

Dodatno se, roditeljski dodatak samo za prvo dete, isplaćuje i od strane, pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu i demografiju, samo majkama koje žive na teritoriji AP Vojvodine, i njegov iznos je 30.000,00 dinara. Uz zahtev potrebno je dostaviti, Gradskom sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, sledeća dokumenta:

 • dokaz o prebivalištu majke;
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke;
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci.

Majke koje žive na teritoriji grada Novod Sada dobijaju i od grada roditeljski dodatak čiji je iznos 15.000,00 dinara. Uz ovaj zahtev potrebno je dostaviti, Gradskom sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci;
 • fotokopija lične karte(lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke.

Pokrajinski sekretarijat nudi osim roditeljskog dodatka za prvo dete još:

 • regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće odnosno četvrto dete u visini 50% od ekonomske cene utvrđene u predškolskoj ustanovi;
 • novčanu pomoć porodici u kojij se rode blizanci, u iznosu od 400.000,00 dinara i taj iznos isplaćuje se ucelo;
 • novčanu pomoć porodici u kojoj se rode trojke odnosno četvorke, u iznosu od 600.000,00 dinara i taj iznos se isplaćuje ucelo.

Pripremite unapred:

 1. uverenje o državljanstvu(original, ne stariji od 6 meseci, mininum 2 kom.);
 2. fotokopija lične karte (minimun 6 kom.);
 3. fotokopija štedne knjižice (ako je imate, min. 3 kom.);
 4. fotokopija zdravstvene knjižice (min. 3 kom.)

Nakon detetovog rodjenja pripremite:

 1. izvod iz matične knjige rođenih za decu (min. 5 kom.);
 2. uverenja o prebivalištu dece (min. 4 kom.);

Ne zaboravite da je rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak 3 meseca od rođenja deteta (ne izlaska iz bolnice).

Advertisements